Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thay đổi thiết kế

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

CÁC BÊN THAM DỰ:

– Đại diện nhà đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị xây đắp : …………………………………………….………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị chức năng support giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện bên thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

 

SAU KHI XEM XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:Công bài toán đề nghị cách xử lý biến đổi xây cất, cùng cách xử lý kỹ thuật xây đắp :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Chi tiết thay đổi kiến thiết, cùng xử lý chuyên môn xây cất :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 Biện pháp xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.4 Khối lượng tạo ra so với xây đắp (hoặc trọng lượng xử lý kĩ thuật) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Nhóm Biển Báo Nguy Hiểm Có Đặc Điểm Gì, Nhóm Biển Báo Nguy Hiểm Có Đặc Điểm Nào Sau Đây

Các mặt tyêu thích gia (Ký thương hiệu, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư chi tiêu Tư vấn kiến tạo Tư vấn thống kê giám sát Doanh nghiệp xây dựng

 

Câu hỏi : xây dựng nhà máy may công nghiệp aztrang chính group

Mật khẩu: 201XXXX (7 cam kết từ số) . Xem bí quyết sở hữu bên dưới.

*
Bạn không biết Tải Tài Liệu ra làm sao ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd