Mẫu biên phiên bản tkhô cứng lý vừa lòng đồng mướn công ty mới nhất do Gia Khánh share cho quý khách hàng tham khảo Lúc thích hợp đồng mướn đơn vị (căn uống hộ) hết hạn sử dung hoặc bên mướn thỏa thuận hợp tác kết thúc đúng theo đồng thuê thì phía 2 bên đang cam kết biên bản tkhô hanh lý đúng theo đồng thuê nhà

*
*

Mẫu biên phiên bản quy định thanh lý hòa hợp đồng mướn nhà

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

————–o0o ————-

HỢPhường ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……………………/HĐTLTN

(Căn bên số : ………. đường ………………………….. phường ………………….. quận ……………………….)

– Cnạp năng lượng cứ Hợp đồng tkhô giòn lý phù hợp đồng thuê nhà số …../20……./HĐCNCP-……………… ký kết ngày …../…../20….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng song ngữ

– Căn uống cđọng thực trạng thực tế tiến hành Hợp đồng thuê đơn vị.

Chúng tôi ký kết thương hiệu sau đây gồm:

Bên cho mướn nhà (hotline tắt là Bên A):

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, mon, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ………………………. Do ……… cung cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ thường xuyên trú: ……………………………………………………………………………………………….

Bên thuê nhà (hotline tắt là Bên B):

Công ty:…………………………………………………………………………………………………………….

Trụ ssinh sống số:………………………………………………………………………………………………………….

Giấy ghi nhận đăng ký ghê doanh:…………………………………………………………………………

Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………..

Chứng minc quần chúng. # số: ………………………. Do ……… cấp ngày ……. tháng ……. năm …………..

Địa chỉ hay trú:………………………………………………………………………………………………..

Làm đại diện thay mặt theo Giấy ủy quyền số:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Căn uống cứ đọng vào hợp đồng mướn bên đã ký giữa Cửa Hàng chúng tôi tại Phòng Công hội chứng số …………………….. ngày ……… tháng ……… năm ……….., Cửa Hàng chúng tôi thỏa thuận Việc tkhô nóng lý vừa lòng đồng mướn đơn vị như sau:

Điều 1. Hai mặt thuộc đồng ý ngừng trước thời hạn mướn nhà Tính từ lúc ngày ….. mon ….. năm…..

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận được lại phần đơn vị dịch vụ thuê mướn và Bên B sẽ thanh hao toán đầy đủ chi phí thuê bên mang đến Bên A. Mọi vụ việc có tương quan mang đến hòa hợp đồng thuê bên phía hai bên đã từ giải quyết và xử lý chấm dứt.

Điều 3. Hai mặt cam kết không tranh chấp tuyệt khiếu vật nài gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày đúng theo đồng thanh hao lý này được 2 bên cam kết kết và Phòng Công bệnh số ……………tỉnh thành Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng mướn bên nêu bên trên không còn quý hiếm nữa.

Hợp đồng được lập thành ………. phiên bản, mỗi bản ………… trang, từng mặt giữ lại 01 bạn dạng, Phòng công bệnh số………. giữ 01 bản.

Lập tại Phòng công hội chứng số ……………… ngày ……….. tháng ……….. năm …….

Bên A  Bên B

(ký kết và ghi rõ chúng ta cùng tên) (ký với ghi rõ họ cùng tên)

Mẫu biên bạn dạng tkhô hanh lý hợp đồng thuê nhà song ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc Independence – Freedom – Happiness

—- T T —- —- T T —-

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢPhường ĐỒNG THUÊ NHÀ

LIQUIDATION MINUTES OF APARTMENT LEASE AGREEMENT

Căn uống công ty số / Apartment No. :…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ / Address:……………………………………………………………………………………

Thành phố Hồ Chí Minh ngày…….tháng…….năm 2017 Shop chúng tôi có :

HCMC………………………………………………………, we are:

BÊN CHO THUÊ NHÀ/ BÊN A/ THE LESSOR/ PARTY A

Ông (Bà) /Mr (Mrs):……………………. ………………………………

Ngày, mon, năm sinch /Date of Birth:……………………………………..

CMND số/ID thẻ (Passport):……………………cấp cho ngày/issued on:…………trên /at:…………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú /Address:………………………………………………….

Điện thoại /Phone: ……………………………………………………………..

BÊN THUÊ NHÀ/ BÊN B/ THE LESSEE/ PARTY B

Ông (Bà) / Mr (Mrs):……………………. ………………………………

Ngày, mon, năm sinch / Date of Birth:…………………………………….

CMND số/ID card (Passport):……………………cấp cho ngày / issued on:…………trên / at:……………………………………………………………

Địa chỉ thường xuyên trú / Address:…………………………………………………

Điện thoại /Phone: ……………………………………………………………..

Căn cđọng vào thích hợp đồng mướn đơn vị mặt số…………cam kết ngày…….tháng………năm……….công ty chúng tôi thỏa thuận hợp tác cùng thống tuyệt nhất việc tkhô giòn lý vừa lòng đồng mướn nhà nh­ư sau :

Based on the leasing contract no. …………..signed on …………………….we agree and unify to liquidate the apartment lease agreement as follows:

Điều 1. Hai bên cùng chấp nhận chấm dứt phù hợp thuê nhà Tính từ lúc ngày………..tháng………..năm……….

Article 1. Mutually agree to terminate the lease from the date of..…………………………………… 

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần công ty thuê mướn căn hộ chung cư cao cấp cũng giống như những nội thất đi kèm theo biên phiên bản chuyển nhượng bàn giao nội thất. Bên B đang thanh toán thù đủ chi phí mướn nhà mang lại Bên A với những mức giá hình thức dịch vụ tương quan trong quá trình mướn cho những đơn vị chức năng cung ứng. Mọi vấn đề bao gồm liên quan mang lại hòa hợp đồng thuê công ty phía 2 bên đã từ bỏ giải quyết kết thúc.

Article 2. Party A confirms to lớn get baông xã the apartment and the interior furniture following the handover minutes that. Party B have paid enough the rental fee khổng lồ Party A và all of utility bills related to lớn during the leasing process to lớn the supplier unit. All matters relating to lớn the leasing contract both sides have sầu resolved itself.

Điều 3. Hai mặt khẳng định không tnhãi nhép chấp tốt khiếu nài nỉ gì kể từ lúc ký kết biên phiên bản tkhô giòn lý này.

Article 3. Both parties pledge not khổng lồ dispute or complain after signing this liquidation minutes.

Điều 4. Kể từ thời điểm ngày biên bạn dạng tkhô giòn lý này được 2 bên cam kết kết, đúng theo đồng mướn công ty nêu trên không còn giá trị nữa.

Article 4. From the day of the liquidation minutes has been signed by both parties, the leasing contract mentioned above sầu is no longer valid anymore.

 Biên phiên bản này được lập thành 02 (hai) bản, từng phiên bản gồm 02 (hai) trang, có mức giá trị pháp luật giống hệt, từng bên giữ lại 01(một) bạn dạng.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Năm 2017 Trường Đh Kinh Tế Quốc Dân Những Năm Gần Đây

This record was made ​​in 02 (two) copies, each with 02 (two) pages, have the same legal value, each tiệc ngọt keeps one (01) copy.

 BÊN A / PARTY A BÊN B / PARTY B

(Ký và ghi rõ bọn họ thương hiệu / sign & specify your name) (Ký cùng ghi rõ bọn họ thương hiệu / sign and specify your name)