Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (605.11 KB, 10 trang )


PHÒNG GD&ĐT EA SÚPTRƯỜNG TIỂU HỌC EA LÊHỌ TÊN:

Lớp 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN TIẾNG ANH- LỚP 4

NĂM HỌC 2014 - 2015Thời gian: 40 phút

Mark Listening Reading and Writing speaking Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

Question 2: Listen and number (1m) 1


3. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a blouse , a ……..skirt and shoes.4. A: what’s she wearing today?

B: she’s wearing a ……., jeans and shoes

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick (Error: Reference source not found) or cross (X) in the box (1m)

1.

I prefer badminton

2.

She is wearing a T-shirt

and jeans

My favourite food is

noodles.

Question 7 : Look and read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes frommy parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tetmarkets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachersand friends too. I love Tet very much.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh năm 2021

1. I get some new clothes from my sisters. ……….2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go to Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers and friends. ………..

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)


(6)

2. Are they ti……….….?

3. w…y do you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Isl….


(7)

camera, buy, countryside, friends

Linda and his (1) ……… are going to have a picnic nextSunday. They are going to the (2) ……….. They are going to(3) ……… some food, fruit and drinks. Linda is goingto take a (4) ………. so they are going to take somephotos. And they are going to have a lot of fun.

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1: Listen and match(1m)

1- C 2 - D 3 - B 4 - A

Question 2: Listen and number (1 m)

1. D 2. C 3. B 4. A

Question 3: Listen and tick ( Error: Reference source not found )(1m)

1 - A 2 - B 3 - A 4 - A

Question 4: listen and color(1m
(8)

PART 2: READING AND WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( Error: Reference source not found ) or cross( X ) in the box

(1m)

1. Error: Reference source not found

2. X3. X

4. Error: Reference source not found

Question 7 : Look and read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 8 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver2. Are they tigers

3. Why do you like monkeys?4. We visited Phu Quoc Island

Question 9: Complete the passage (1m)


(1) friends(2) countryside(3) buy


(9)

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENINGQuestion 1 : Listen and match

1. A: I like chicken. What about you?

B: I like chicken too. It’s my favorite food.2. A: Do you like mineral water?

B: Yes. Mineral water is my favorite drink.3. A: What’s your favourite food?

B: It’s fish. Fish is my favorite food.4. A: What’s your favorite drink?

B: Milk. I like milk very much

Question 2: Listen and number

1. A: Who’s that in this picture?B: It’s my grand father.


(10)

B: She’s a teacher

4. A: Who’s that in the picture?
B: It’s my father.

A: What’s his job?B: He’s a doctor.

Question 3: Listen and tick (Error: Reference source not found)

1. A: Look over there!B: What is it?

A: It’s a crocodile. It’s eating fish2. A: Look at the bear.

B: Where?

A: Over there. It is standing up.3. A: I want a new robot.

B: Let’s go to the toy shop.A: Ok. Let’s go there.4. A: Look at the giraffe.

Xem thêm: Tải Liên Minh Huyền Thoại Cho Android, Liên Minh Huyền Thoại Trên Android

b: Where?

a: Over there. It’s very pretty.B: Yes, it is.

Question 5: Listen and write the missing words or numbers

5. A: What’s your sister wearing today/
B: She’s wearing t- shirt, jean and shoes.6. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a t- shirt, a long skirt and shoes7. A: What’s she wearing today?

B: She’s wearing a blouse , a short skirt and shoes.8. A: What’s she wearing today?


Tài liệu liên quan


*
Tải Bộ đề kiếm tra tiếng Anh lớp 4 học kì 2 có đáp án - Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 - 2020 10 53 3
*
Tải Bộ đề kiểm tra học kì 1 môn tiếng Anh 7 có file nghe - 2 Đề thi tiếng Anh lớp 7 học kì 1 có đáp án + file nghe mp3 17 122 1
*
Tải Bộ đề kiểm tra học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 - Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 7 21 0
*
Tải Bộ đề kiểm tra tiếng Anh lớp 6 học kì 2 năm 2019 - 2020 - Đề thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án 35 48 0
*
Tải Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 năm 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn lớp 7 có đáp án 37 30 0
*
Tải Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 11 năm học 2014 - 2015 - Đề thi giữa kì I môn Toán lớp 11 7 24 0
*
Tải Bộ đề kiểm tra 1 tiết lần 4 học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh trường THCS Quỳ Hợp, Nghệ An năm học 2017-2018 có đáp án - Đề ôn thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh 8 79 2
*
Tải Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn tiếng Anh lớp 6 trường THCS Ngô Quyền, Đắk Lắk năm học 2015 - 2016 - Bộ đề ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 6 có đáp án 9 55 0
*
Tải Bộ đề kiểm tra lớp 3 học kì 2 môn Tiếng Anh nâng cao năm học 2019-2020 - Đề thi Tiếng Anh học kỳ 2 tiếng Anh lớp 3 có đáp án 21 27 1
*
Tải Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 - Đề kiểm tra học kỳ 1 Tiếng Anh 6 10 42 0
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về


(1.55 MB - 10 trang) - Tải Bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 4 CÓ ĐÁP ÁN (3) - Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án
Tải bản đầy đủ ngay
×