Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 4 bao gồm lời giải năm 2021 (12 đề)

Haylambởi vì soạn cùng học hỏi Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Anh lớp 4 gồm câu trả lời năm 2021 (12 đề) được tổng thích hợp chọn lọc từ đề thi môn Tiếng Anh 4 của các trường bên trên cả nước để giúp học viên có kế hoạch ôn luyện trường đoản cú kia đạt điểm trên cao trong những bài xích thi Tiếng Anh lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 4

*

Tải xuống

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời hạn phạt đề)

(Đề số 1)

I. Chọn từ bỏ không giống loại.

1. A. Science

B. Vietnam

C. English

D. Vietnamese

2. A. Well

B. What

C. Who

D. Why

3. A. map

B. photo

C. poster

D. Australia

4. A. Cook

B. walk

C. Go

D. Does

5. A. today

B. Monday

C. Friday

D. Thursday

II. Cho dạng đúng của các hễ từ sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

III. Nối thắc mắc nghỉ ngơi cột A cùng với câu vấn đáp tương thích sống cột B

A

B

1. What is Mrs. Lan doing?

2. Where are you from?

3. Can your sister cook meal?

4. What is Emma’s nationality?

5. What vày they have sầu on Monday?

a, No, she cann"t.

b, They have Math and PE.

c, She is English.

d, She is playing the piano.

e, I am from Hanoi, Vietphái nam.

IV. Hoàn thành hội thoại phụ thuộc vào những tự mang lại trước.

Do; name; and; sing; meet;

Anna: Hi. I’m Anna. What’s your (1) ___________?

Tom: My name is Tom. Nice lớn meet you.

Anna: Nice lớn (2)_______you, too.

Tom: What is your nationality?

Anna: I’m English. (3) ___________ you?

Tom: I’m American. Can you (4) _______ any English songs?

Anna: Yes, I can. I can sing & dance. Do you like playing the piano?

Tom: Yes, I (5) ___________. I want to lớn learn lớn play it.

Anna: I can teach you.

Tom: That’s great.

ĐÁPhường ÁN

I. Choose the odd one out.

1 - B; 2 - A; 3 - D; 4 - D; 5 - A;

II. Cho dạng đúng của những động tự sau

1 - climb; 2 - is; 3 - visited; 4 - is he doing; 5 - is playing;

III. Nối thắc mắc sinh sống cột A cùng với câu vấn đáp tương thích sinh sống cột B

1 - d; 2 - e; 3 - a; 4 - c; 5 - b;

IV. Hoàn thành đối thoại phụ thuộc các trường đoản cú mang đến trước.

1 - name; 2 - meet; 3 - and; 4 - sing; 5 - do;

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(ko nói thời gian phân phát đề)

(Đề số 2)

I. Read and match.

1. Where are you from?

A. I"m in class 4A.

2. What class are you in?

B. She can dance.

3. What"s the date today?

C. I am from Vietnam giới.

4. What can she do?

D. It is 29th of October.

II. Choose the right sentence.

1. A. Is they dancing?

B. Are they dancing?

2. A. My birthday is on the third of July.

B. My birthday is in the third of July.

3. A. Where bởi vì you have English?

B. When vì chưng you have sầu English?

4. A. I watched cartoon yesterday.

B. I watches cartoon yesterday.

III. Read and answer the questions.

I am Lisa. And this is my sister, Jennie. Her birthday is on the fourth of December. She likes singing. Her favorite subject is Science. She can skate, but she can"t ride a xe đạp.

1. What is Lisa"s sister name?

___________________________

2. What does she lượt thích doing?

___________________________

3. What is her favorite subject?

___________________________

4. What she can"t do?

___________________________

ĐÁPhường ÁN

I. Read & match.

1 - C; 2 - A; 3 - D; 4 - B;

II. Choose the right sentence.

1 - B; 2 - A; 3 - B; 4 - A;

III. Read & answer the questions.

1 - She is Jennie.

2 - She likes singing.

3 - It is Science.

4 - She can"t ride a xe đạp.

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(ko nhắc thời gian vạc đề)

(Đề số 3)

I. Sắp xếp các tự để chế tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ bỏ tất cả phần gạch ốp chân phân phát âm khác.

1. A. music

B. build

C. cut

D. student

2. A. foot

B. book

C. good

D. moon

3. A. Sunday

B. come

C. home

D. some

4. A. holiday

B. many

C. stay

D. date

III. Điền vần âm phù hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I"m f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

IV. Viết các tháng trong thời điểm theo đúng nghĩa

MAY DECEMBER JUNE

FEBRUARY OCTOBER APRIL

MARCH JULY SEPTEMBER

JANUARY AUGUST NOVEMBER

Tháng 1 -

Tháng 2 -

Tháng 3 -

Tháng 4 -

Tháng 5 -

Tháng 6 -

Tháng 7 -

Tháng 8 -

Tháng 9 -

Tháng 10 -

Tháng 11 -

Tháng 12 -

ĐÁP ÁN

I. Sắp xếp các từ bỏ nhằm chế tạo ra thành câu hoàn chỉnh

1 - What does Linc have sầu subjects today?

2 - Can you ride a bike?

3 - I am writing a letter now.

4 - He hates cooking very much.

II. Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân phân phát âm không giống.

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B;

III. Điền chữ cái tương thích vào chỗ trống

1. Nice to see you again.

2. She is a pupil in Cau Giau primary.

3. Where are you from? - I am from Ha Noi.

4. Today is Wednesday.

5. I"m fine, thank you.

6. My brithday is in December.

IV. Viết các mon trong thời gian theo đúng nghĩa

Tháng 1 - JANUARY

Tháng 2 - FEBRUARY

Tháng 3 - MARCH

Tháng 4 - APRIL

Tháng 5 - MAY

Tháng 6 - JUNE

Tháng 7 - JULY

Tháng 8 - AUGUST

Tháng 9 - SEPTEMBER

Tháng 10 - OCTOBER

Tháng 11 - NOVEMBER

Tháng 12 - DECEMBER

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(ko đề cập thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. Choose the odd one out.

1. A. morning

B. evening

C. afternoon

D. birthday

2. A. Japan

B. American

C. English

D. Vietnamese

3. A. Monday

B. birthday

C. Friday

D. Tuesday

4. A. second

B. third

C. five

D. fifth

5. A. piano

B. badminton

C. football

C. volleyball

II. Read & match.

A

B

1. Nice lớn see you again.

a. He is from Canada.

2. Can he play the piano?

b. Next Monday.

3. Where is Peter from?

c. Nice to see you again, too.

4. What day is it today?

d. It is Wednesday.

5. When is your mother"s birthday party?

e. No, he can"t.

III. Read and answer the questions.

Xem thêm: Các Ứng Dụng Làm Video Trên Máy Tính Đơn Giản Tốt Nhất Hiện Nay

Hi. I am Anmãng cầu. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It"s a school day. I go to lớn school from Monday to Friday. And I bởi vì not go khổng lồ school at the weekover. On Monday afternoon, I go to lớn the English club. I go to lớn school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday và Sunday.