Website Luyện thi online miễn giá thành,khối hệ thống luyện thi trắc nghiệm trực tuyến miễn giá tiền,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn giá tiền https://phamnhan.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm về so sánh trong tiếng anh

So sánh rộng vào giờ anh, trắc nghiệm giờ anh online, Bài tập trắc nghiệm so sánh lớp 12 violet, các bài tập luyện trắc nghiệm so sánh ngang bằng, các bài tập luyện so sánh kép trắc nghiệm, các bài luyện tập đối chiếu độc nhất vô nhị VnDoc, Double comparative sầu bài xích tập, Chuim đề đối chiếu, các bài tập luyện Double comparative bao gồm đáp an
*
Các thì vào giờ anh, giờ anh nâng cao

So sánh hơn vào giờ đồng hồ anh, trắc nghiệm giờ anh online, Những bài tập trắc nghiệm so sánh lớp 12 violet, Những bài tập trắc nghiệm so sánh ngang bằng, Bài tập đối chiếu kép trắc nghiệm, những bài tập đối chiếu độc nhất VnDoc, Double comparative sầu bài bác tập, Chulặng đề so sánh, các bài luyện tập Double comparative sầu gồm đáp an, các bài tập luyện so sánh ngang bởi bao gồm đáp an, các bài tập luyện so sánh rộng, các bài luyện tập đối chiếu bởi, ví dụ như về so sánh bởi trong giờ Anh, những bài tập so sánh hơn cùng so sánh độc nhất vô nhị, các bài luyện tập đối chiếu tốt nhất, những bài tập đối chiếu vào tiếng Anh, các bài tập luyện so sánh trạng trường đoản cú vào giờ Anh, So sánh ko bằng

A. PHƯƠNG PHÁP.. GIẢISo sánh rộng trong giờ anh

1. Cách dùngSo sánh rộng vào giờ đồng hồ anh

So sánh hơn hay được áp dụng cho việc so sánh 2 tuyệt những vật/bạn cùng nhau (cùng với phần lớn trường thích hợp so sánh 1 vật dụng với tổng thể và toàn diện ta cần sử dụng đối chiếu nhất)

2. Công thứcSo sánh rộng trong giờ đồng hồ anh

*So sánh hơn cùng với tính từ ngắn thêm cùng trạng từ ngắn:S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounVí dụ: This book is thicker than that one. *So sánh rộng cùng với tính trường đoản cú lâu năm với trạng trường đoản cú dài:S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ PronounVí dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me. Lưu ý:So sánh rộng được nhấn mạnh bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hình thức so sánhVí dụ: My house is far more expensive than hers.

3. Các ngôi trường hợp tính tự bất quy tắcSo sánh hơn vào giờ đồng hồ anh

Tính từDạng so sánh hơn
Good/ wellBetter
Many/ muchMore
LittleLess
FarFarther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng lớn ra)
NearNearer
LateLater
OldOlder (về tuổi tác)Elder (về level rộng là tuổi tác)
HappyHappier
SimpleSimpler
NarrowNarrower
CleverCleverer

B. BÀI TẬPhường RÈN LUYỆN KĨ NĂNGSo sánh hơn trong giờ anh

Task 1. Điền vào nơi trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits. 2. Lana is…………… (old) than John. 3. Trung Quốc is far ………… (large) than the UK. 4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park. 5. Helen is …………… (quiet) than her sister. 6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class. 7. My Class is …………. (big) than yours. 8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn. 9. This box is ……………… (beautiful) than that one. 10. A holiday by the mountains is ………………. (good) than a holiday in the sea. Hướng dẫn giải:
1. more intelligent2. older3. larger
4. more colourful5. quieter6. more boring
7. bigger8. worse9. more beautiful
10. better

Task 2. Chọn lời giải đúng nhằm điền vào nơi trống trong số câu sau

1. He is . . . . . . . singer I’ve sầu ever met. A. worse B. bad C. the worst D. badly2. Mary is . . . . . . . responsible as Peter. A. more B. the most C. much D. as3. It is . . . . . . . in the thành phố than it is in the country. A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy4. He sings ………. . among the singers I have sầu known. A. the most beautiful B. the more beautiful C. the most beautifully D. the more beautifully5. He is . . . . . . . student in my class. A. most hard-working B. more hard-working C. the most hard-working D. as hard-workingHướng dẫn giải:
1. C2. D3. C4. C5. C
Task 3. Chọn câu trả lời đúng1. I think London is moreexpensive/expensiverthan Thành Phố New York. 2. Is the North Seamore big/biggerthan the Mediterranean Sea?3. Are you abetter/goodstudent than your sister?4. My dad’sfunny/funnierthan your dad!5. Crocodiles are more dangerousthan/asdolphins. 6. Physics isbadder/worsethan chemistry. 7. Cars aremuch more safer/much saferthan motorbikes. 8. Australia isfar/furtherhotter than Irel&. 9. It is strange but often a coke is moreexpensive/ expensiverthan a beer. 10. Non-smokers usually livemore long/longerthan smokers. Hướng dẫn giải:
1. expensive2. bigger3. better
4. funnier5. than6. worse
7. much safer8. far9. expensive
10. longer
Task 4. Chọn đáp án đúng để điền vào nơi trống trong số câu sau1. My office is . . . . . . . away than mine. A. father B. more far C. farther D. farer2. Lana is . . . . . . . than David. A. handsome B. the more handsome C. more handsome D. the most handsome3. She did the kiểm tra ………. . I did. A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than4. A boat is . . . . . . . than a plane. A. slower B. slowest C. more slow D. more slower5. Her new house is . . . . . . . than the old one. A. more comfortable B. comfortably C. more comfortabler D. comfortableHướng dẫn giải:
1. C2. C3. D4. A5. AXem thêm: Cách Tắt Xác Minh 2 Bước Gmail Trên Điện Thoại, Cách Tắt Xác Minh Gmail

Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 5 trong 1 tấn công giá

So sánh rộng trong giờ đồng hồ anh, trắc nghiệm giờ anh online Xếp hạng: 5 - 1 phiếu thai 5